Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics en xarxa.
Família professional: informàtica i comunicacions

Aquest cicle formatiu capacita l’alumne per a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1617 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 383 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Implantació de sistemes operatius

Aprendràs a instal·lar diferents sistemes operatius, configurar-los i administrar-los mitjançant programari específic. Gestionaràs la informació i de recursos en una xarxa i coneixeràs què són els perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions, virtualització, entre d’altres.

M02 Gestió de bases de dades

Rebràs coneixements de disseny de bases de dades, creació de les estructures per emmagatzemar-les i la manipulació en llenguatge SQL. També assoliràs conceptes de gestió d’usuaris, programació de bases de dades i bases de dades objecte-relacionals. Els programaris utilitzats són MySQL.

M03 Programació bàsica

Aquest mòdul suposa el primer contacte amb la programació, i començant pels conceptes bàsics i comuns a qualsevol llenguatge de programació (variables, funcions, estructures bucles, objectes, etc. ) aniràs agafant pràctica per poder dissenyar algorismes d’una forma sistemàtica i estructurada a partir dels recursos necessaris, per implantar-los posteriorment amb diferents llenguatges de programació. Veuràs la programació estructurada, el disseny modular, la gestió de fitxers…. a partir de Java, agafaràs conceptes bàsics per poder programar en qualsevol llenguatge.

M04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

Aprendràs a implementar documents XML ben formats, generant els documents de validació corresponent en format DTD o Schema, i analitzarem més en profunditat el llenguatge XML més utilitzat per representar pàgines web: l’XHTML amb les fulles d’estil CSS, per finalment actualitzar-ho amb HTML5 i CSS3. També aprendràs a fer seleccions de parts d’informació contingudes en documents XML amb XPATH, a fer transformacions amb XSLT, a fer consultes de BBDD natives amb XQuery i en què consisteix la sindicació de continguts amb RSS. Finalment s’estudien els conceptes generals sobre ERP mitjançant la implantació i parametrització d’Odoo.

M05 Fonaments de maquinari

Aprendràs els diferents components de hardware que podem trobar en un equip informàtic (CPU, memòria, disc dur…), així com les diferents avaries i les possibles causes. Faràs pràctiques de muntatge i desmuntatge d’equips al laboratori, instal·lant, configurant i avaluant programari de diferent propòsit, per exemple: software de gestió de discos, clonacions, còpies de seguretat, inventaris,… També estudiaràs el diferent maquinari que podem trobar un Centre de Procés de Dades (servidors, SAIs,…) i com es realitza la seva gestió.

M06 Administració de sistemes operatius

Aprendràs a instal·lar, configurar i mantenir diferents sistemes operatius, administrant processos, fent administració remota, administració del servei de directori i treballant el llenguatge de guions i l’automatització de tasques. Aprofundiràs els coneixements de Windows Server 2008/2012 i Debian/Ubuntu Server.

M07 Planificació i administració de xarxes

Treballaràs les estructures de xarxes de dades més importants, identificant els diferents elements que es poden connectar. Realitzaràs instal·lacions cablejades i inalàmbriques integrant diferents equips, així com tasques d’administració de commutadors i encaminadors, fent configuracions diverses (ACL, VLAN, protocols dinàmics d’enrutament, NAT, dot1Q…). Tot això es treballa en un entorn simulat (Packet Tracert) i amb equipament de xarxa real (CISCO i D-Link bàsicament).

M08 Serveis de xarxa i Internet

Tractaràs amb els principals serveis de xarxa: instal·lació i configuració en sistemes Linux i Windows de servidors d’aplicacions web , FTP, servidors DNS i DHCP de configuració automàtica de xarxa, servidors de correu electrònic i serveis relacionats amb el streaming d’àudio i vídeo.

M09 Implantació d’aplicacions web

Treballaràs amb llenguatges de guions de servidor (PHP) preparant l’entorn de desenvolupament i generant documents web amb aquest llenguatge, incloent l’accés a bases de dades. Per altra banda, també treballarem la implantació, configuració i administració de gestors de continguts per a crear llocs web amb Drupal.

M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades

Aprendràs a realitzar un control d’accés a bases de dades, així com de desenvolupament de guions per a l’automatització de tasques per a la gestió d’aquestes. També es prendràs a realitzar la instal·lació, configuració i optimització del sistema gestor de bases de dades d’acord a les necessitats requerides. El programari utilitzat és MySQL i SQLServer.

M11 Seguretat i alta disponibilitat

Veuràs tots els processos i els mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes, treballant el malware, la criptografia, l’enginyeria social, les vulnerabilitats, els tallafocs, la legislació i l’alta disponibilitat.

M12 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M13 Empresa i iniciativa emprenedora

Estudiaràs els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa dels emprenedors, des de la idea per a un projecte empresarial fins a la realització d’aquest. Veuràs com es tracta un projecte empresarial i com posar-ho en marxa gràcies als coneixements jurídics, econòmics, d’administració i de viabilitat que treballarem.

M14 Projecte

Reflecteix tot el que s‘ha après durant el cicle. Estudiaràs les necessitats del sector productiu i desenvoluparàs un projecte que pugui satisfer aquestes necessitats; aquest projecte complirà amb les competències treballades al cicle. Es realitzarà la planificació, posada en funcionament determinant el pla d’intervenció i la documentació necessària. També s’hauran de definir els procediments de seguiment i control en l’execució del projecte.

M15 Formació en centres de treball

Posaràs en pràctica tot el que has aprés durant el cicle integrant-te en una empresa o entitat que ofereix a l’alumnat formació en l’àmbit laboral relacionat amb l’administració de sistemes informàtics, dins d’un projecte real i amb equips de tècnics experimentats.

Existeix la possibilitat de cursar el cicle en forma de formació dual, realitzant unes pràctiques en empresa més duradores en el temps, amb reconeixement d’experiència laboral i amb retribució en forma de beca.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle
 • Accés directe a la universitat, amb la possibilitat de demanar l’excepció de cursar algunes matèries.
 • Accés a altres cicles de grau superior de la mateixa família amb la possibilitat d’obtenir dos títols en tres anys.
 • Accés a altres cicles de grau superior, amb la possibilitat de convalidacions d’alguns mòduls.
Sortides professionals
 • Personal tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Personal tècnic en serveis d’Internet.
 • Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Personal tècnic en teleassistència.
 • Personal tècnic en administració de base de dades.
 • Personal tècnic de xarxes.
 • Personal supervisor de sistemes.
 • Personal tècnic en serveis de comunicacions.
 • Personal tècnic en entorns web.
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet).

Competències professionals
 • Administrar sistemes operatius de servidor, serveis de xarxa i aplicacions.
 • Implantar i gestionar bases de dades.
 • Optimitzar i avaluar el rendiment del sistema, configurant el maquinari.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements i fer-ne la configuració.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat analitzant les diferents opcions del mercat per protegir i recuperar el sistema davant situacions imprevistes.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir atacs externs.
Més informació
 • Més informació sobre els currículum a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional de grau superior a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Video presentació de la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Més informació sobre la formació professional en modalitat dual a Catalunya

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.