Administració i Finances (ADFI)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en administració i finances.
Família professional: administració i gestió

Aquests estudis capaciten per treballar per compte propi portant la gestió de la pròpia empresa o treballar per compte d’altre realitzant tasques administratives relacionades amb la gestió i assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable, financera i fiscal, tant en entitats públiques com privades.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1584 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 416 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari:
  • Primer curs – De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30.
  • Segon curs – De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35.
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Comunicació i atenció al client

Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa. Atenció al client. Gestió documental, arxiu i registre

M02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Organització de la documentació jurídica i empresarial. Contractació empresarial. Tramitació davant les administracions públiques.

M03 Procés integral de l’activitat comercial

Patrimoni i metodologia comptable. Fiscalitat empresarial. Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria. Registre comptable i comptes anuals.

M04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Processos administratius de recursos humans. Reclutament i desenvolupament professional.

M05 Ofimàtica i procés de la informació

Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades. Tractament avançat de la informació, arxiu i registre. Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions.

M06 Llengua estrangera – Anglès –

Anglès Tècnic. Terminologia específica de l’àmbit de l’administració i les finances.

M07 Gestió de Recursos Humans

Procés de contractació. Retribucions, nòmines i obligacions oficials.

M08 Gestió Financera

Anàlisi i previsió financeres. Productes del mercat financer i d’assegurances. Fonts de finançament i selecció d’inversions.

M09 Comptabilitat i fiscalitat

Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria. Comptabilitat de costos. Anàlisi econòmic, patrimonial i financer.

M10 Gestió logística i comercial

Selecció i control de proveïdors. Operativa i control de la cadena logística.

M11 Simulació empresarial

Selecció de la idea de negoci. Organització interna de l’empresa, forma jurídica i recursos. Viabilitat de l’empresa. Gestió de la documentació de posada en marxa d’un negoci. Gestió del projecte empresarial.

M12 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M13 Projecte d’Administració i Finances

Identifica serveis nous, relacionant-los amb l’empresa creada en la simulació empresarial. Dissenya i implanta un projecte de servei nou. Estableix els procediments per al seguiment i control intern del projecte aplicat.

M14 Formació en centres de treball

Pràctiques laborals a empreses del sector. Habitualment es realitzen al llarg del segon curs.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle
 • Accés directe a la universitat, amb la possibilitat de demanar l’excepció de cursar algunes matèries.
 • Accés a altres cicles de grau superior de la mateixa família amb la possibilitat d’obtenir dos títols en tres anys.
 • Accés a altres cicles de grau superior, amb la possibilitat de convalidacions d’alguns mòduls.
Sortides professionals
 • Administratiu d’oficina
 • Administratiu comercial
 • Administratiu comptable
 • Administratiu financer
 • Administratiu de logística
 • Administratiu de banca i assegurances
 • Administratiu de recursos humans
 • Administratiu de l’Administració pública
 • Administratiu/va en assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Treballar per compte propi portant la gestió de la pròpia empresa o treballar per compte d’altre realitzant tasques administratives relacionades amb la gestió i assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable, financera i fiscal de :

 • Empreses petites, mitjanes o grans de qualsevol sector d’activitat
 • Assessories i companyies d’assegurances
 • Administracions públiques
Competències professionals
 • Tramitar, elaborar, classificar, registrar i arxivar comunicacions internes i externes de l’empresa.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió
 • Aplicar, organitzar i supervisar processos administratius en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents a les administracions públiques
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa
Més informació

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.