Pla d’Acció Tutorial

A més dels Plans d’acció tutorial a l’ESO i al Batxillerat, l’Institut disposa d’un pla d’acció tutorial per als alumnes de Grau Mitjà i Grau Superior.

El pla d’actuació tutorial està dirigit a oferir ajuda i atenció a l’alumnat a fi que aconsegueixi un bon rendiment acadèmic i que progressi en els seus estudis, alhora que ajudi a desenvolupar habilitats i destreses per aprendre a aprendre i agafar hàbits, actituds, valors i comportaments positius a l’escola i en el procés d’aprenentatge.

COORDINACIÓ

 • ESO i Batxillerat: Mónica Perez.
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà: Maria Celda i Javier Garcia.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Montserrat Flores

OBJECTIUS

 • Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada.
 • Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles.
 • Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a l’etapa d’educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu.
 • Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.
 • Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre.

ACTUACIONS DEL CURS ACTUAL

 • Potenciar un clima de confiança dins l’aula
 • Fomentar actituds de respecte, tolerància, comprensió i solidaritat.
 • Atendre els problemes concrets del grup
 • Conèixer el centre i el seu funcionament.
 • Oferir orientació des d’una triple vessant: personal, acadèmica i professional.
 • Conèixer el sistema educatiu i tots els seus ensenyaments.
 • Ajudar-los en les diferents gestions acadèmiques

NOTÍCIES