Pla d’Autonomia de Centre

El curs 2005/ 06 l´institut va ser un dels centres pilot a Catalunya d´un Pla d´autonomia.

El Pla, coordinat pel Departament d´Educació de la Generalitat i amb fons econòmics provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Educación i del Fons Social Europeu, tenia en principi una durada de tres anys, del 2005 al 2008. L’any 2008 es va signar un acord de prolongació del Pla per dos cursos més, fins al juny del 2010. L’any 2010 es va renovar fins el juny de 2014.

Aquest pla, pioner a l´Estat espanyol, implica que l´institut pot decidir pel seu compte diferents estratègies per fer front als reptes de l´ensenyament actualment, com és ara la d´intentar millorar els resultats acadèmics dels alumnes, especialment a l´ESO, d´augmentar la cohesió social. Internament l´institut també contempla els objectius de potenciar l´estructura i imatge del centre i de millorar la transició de l´alumnat de l´escola al treball.

Millora dels resultats acadèmics

De l´objectiu de millora dels resultats acadèmics les estratègies que es segueixen són les següents:

 • Adaptacions curriculars per nivells a ESO, amb i sense assessoria tècnica externa
 • Suport individualitzat a l´aula
 • Incorporació de les TIC. Creació de bases de dades i recursos interactius
 • Instal·lació d´ordinadors, pantalles i canons a les aules
 • Pla de lectura
 • Creació de la biblioteca d´aula
 • Biblioteca del centre oberta al barri
 • Estudi i implantació si escau d´una aula oberta
 • Millora i actualització didàctica en l´ensenyament de les diferents matèries

Cohesió social

De l´objectiu de cohesió social les estratègies són les següents:

 • Foment de la participació i el coneixement entre pares i mares amb activitats fora de l´horari lectiu
 • Disseny d´activitats curriculars per mostrar les diferents cultures dels nostres alumnes. Incorporació de les aportacions al currículum general
 • Incorporació en activitats escolars i extraescolars d´ensenyaments musicals, teatrals i audiovisuals
 • Ampliació i millora de la biblioteca, oberta al barri
 • Promoció d´activitats esportives a través de l´associació esportiva
 • Seguiment d´alumnes i control d´assistència amb el Tècnic d´integració social
 • Mediació escolar

Potenciació de l’estructura i imatge del centre

De l´objectiu de potenciació de l´estructura i imatge del centre les estratègies són les següents:

 • Millora de la dotació de l´aula d´idiomes per avançar en l´aprenentatge de les llengües estrangeres
 • Diversificació i ampliació de l´oferta post-obligatòria. Orientació professional i promoció de l´oferta
 • Augment de l´oferta d´activitats extraescolars
 • Formació ocupacional
 • Campanya de màrqueting
 • Millora de la imatge del centre: tractament de la diversitat per a l´excel·lència
 • Millora de la imatge del centre: millora de l´entrada principal
 • Millora de la imatge del centre: adequació de la sala d´actes
 • Fidelització dels centres de primària: activitats i contactes
 • Pla d´acció tutorial a Cicles formatius de grau mitjà

Potenciació de la transició de l’escola al món laboral

De l´objectiu de potenciació de la transició de l´escola al món laboral les estratègies són les següents:

 • Creació de la borsa de treball
 • Seguiment de l´alumnat que deixa l´escola
 • Jornades amb empresaris
 • Jornades tècniques sobre recerca de feina

Per poder fer front a aquests objectius, punts febles del sistema educatiu del nostre país, l´institut rep una quantitat significativa de diners. Anualment s´ha de rendir comptes amb l´Administració per avaluar amb dades objectives la millora de tots aquests objectius.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.