Mobilitat

 

Els alumnes del Thos i Codina participen en els següents programes europeus de mobilitat d’alumnes:

Comenius

El programa Comènius és un programa europeu d’intercanvi d’aprenentatge que pot incloure ser de diferents matèries però sempre tenint com a base l’aprenentatge de la llengua estrangera que estudiem als nostres centres, l’anglès. La motivació i el treball en comú en associacions que poden ser de dos socis o les més nombroses i més efectives que són les multilateral, que són les de més de tres socis, impliquen viatges o mobilitats als altres països i un coneixement intercultural dels nostres alumnes que és realment enriquidor per a tots, a l’hora de que tots plegats treballen per un projecte comú.

Comenius is an European programme based on cross-curricular or ever different subjects learning exchanges ,but always having as a first goal the improvement of the foreign language studied in our schools, so as to say, English. Motivation, teamwork and the associations, either bilateral , with two partners or multilateral, more than two partners, which are quite more numerous and effective make the project really rich. The project developed by the coordinator and agreed among all implies trips ( mobilities) to all the different countries ,promoting the intercultural enrichment of our students and teachers.

 

Mobilitat d’alumnat Comenius (MAC)

Dintre del programa Comènius,existeix els que s’anomena, Mobilitat d’Alumnat Comènius ( MAC) ,pensada per alumnes de 1r de batxillerat, en la qual, dintre del marc d’una associació , dos o més socis, decideixen que envíen dos,tres o quatre alumnes ,com a mínim un trimestre a estudiar a l’altre país les matèries que farien en el seu país, però en anglès.Tres són els principals objectius: tenir un coneixement profund de l’altra cultura, millora la llengua anglesa i arribar a tenir un profund autoconeixement de si mateixos. Per fer aquest tipus de conveni, fan falta una selecció exhaustiva d’alumnat amb criteris molt clars, consentiment dels pares, Families d’acollida, i un molt bon acord d’estudis entre el país enviant i receptor. L’acord és bilateral, perquè després els alumnes de l’altre país venen al nostre centre.( Més informació a Mobilitats d’alumnat )

The Pupil’s Comenius Mobility is framed within Comenius Associations and it is addressed to all the partners who still have a Comenius Project. This programme is addressed to schools which have similar curricula,( 11th grade students) and who want to exchange students with three main purposes : have a deep intercultural knowledge, improve English, have the personal experience of living abroad and how to organize yourself in those conditions. It’s usually done during one term and the selection of students ,families criteria, and learning agreement must be very clear between sending and host school. The agreement is bilateral so, some students go to host country and then some months later, the other students come to our school .

 

Erasmus

El programa Erasmus en la modalitat de pràctiques, té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes que cursen cicles formatius de grau superior, a partir de la realització d’un període de pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

The main goal of the Erasmus training modality. is to cover all the possible teaching and learning needs to the participant students in the programe’, who are studying high vocational training levels. The startpoint will be a training period in a foreign company or Organization belonging to an European country .

Més informació del programa Erasmus SMP

Notícies relacionades amb el projecte Erasmus+

 

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.