Strategies for social inclusion (2019 – 2021)

KA2 229 “STRATEGIES TO IMPROVE SOCIAL INCLUSION IN OUR SCHOOLS AND HOME TOWNS” (2019 – 2021)

https://live.etwinning.net/projects/project/199985

La nostra motivació per desenvolupar aquest projecte és que realment creiem en el principi de “unió”: millor junts, som més forts i savis.

Som escoles amb diferents tipologies estudiantils i podem ajudar-nos mútuament a causa de la nostra diversitat.

Això implica un enorme enriquiment per a tota la comunitat: estudiants, professors, famílies i comunitats locals.

D’altra banda, som una associació amb diferents maneres d’abordar la inclusió social perquè cadascun de nosaltres respon a un esquema diferent de societat (homogènia, semi-homogènia, diversa).  Com que hem treballat junts anteriorment i ja coneixem les seves societats i ens falta pensem que hem d’aprofundir en la cerca de noves estratègies per a millorar la inclusió social a la nostra Europa.  No més temes i expectatives importants, sinó coses reals, fets reals i vida real.  Això és el que més ens motiva.  Per a poder contribuir, una mica a dissenyar, implementar o crear noves estratègies per a fer aquesta inclusió social i cultural una mica més fàcil i més amigable per a tots els grups implicats en el projecte; professors, estudiants, famílies, agents escolars, serveis socials de la ciutat o del poble, ajuntaments, etc.

El valor afegit que generarà aquest projecte es pot resumir en els següents elements:

 • Acceptar a diverses persones com a iguals.
 • Augmentar l’empatia i els valors humans.
 • Ajudar a les persones diverses i desfavorides a integrar-se en les comunitats locals
 • Innovar en els enfocaments educatius.
 • Millorar les habilitats lingüístiques estrangeres, tant per a estudiants com per a professors.
 • Desenvolupament de competències clau.
 • Guanyar els valors culturals europeus durant les activitats del projecte.
 • Disminució de  l’abandonament escolar a l’escola secundària obligatòria.

En primer lloc, cal dir que els següents objectius esmentats de la nostra associació estratègica compleixen les següents prioritats horitzontals europees:

 • Inclusió social (accions que ajuden a abordar la diversitat i a promoure, en particular a través d’enfocaments innovadors i integrats, valors compartits, igualtat, inclosa la igualtat de gènere, i no discriminació i inclusió social, fins i tot per a persones amb condicions relacionades amb la salut, a través de l’educació)
 • Valor social i educatiu del patrimoni cultural europeu, la seva contribució a la creació d’ocupació, creixement econòmic i cohesió social.  És més, i pel que fa a les associacions estratègiques que donen suport a l’intercanvi de bones pràctiques, el nostre projecte aborda l’abandonament escolar prematur i les diferents situacions que les persones desfavorides poden trobar davant  l’educació.

Objectius

Resultats no -tangibles:

 1. Anàlisi de la Carta de Drets i Drets dels Ciutadans de la UE i treball sobre aquesta base respecte a la situació de migrants, persones de diversos orígens, persones amb discapacitat i menys oportunitats a causa de factors socials/econòmics o culturals, en cadascuna de les nostres escoles associades.
 2. Recerca de metodologies més eficaces i innovadores per a ensenyar l’anglès com a segona o tercera llengua en el nostre cas, a través de l’enriquiment amb altres sistemes educatius.
 3. Motivació tant dels estudiants com dels professors en el seu desenvolupament personal.
 4. actualitzacions mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques amb les escoles de socis.
 5. Desenvolupament professional i la qualificació dels professors.
 6. Millora en els resultats de les competències clau.
 7. Disminució l’abandonament escolar a l’escola secundària general.
 8. Disseminació dels resultats del projecte a altres institucions (àmbit local i mitjà) que poden tenir els mateixos contextos que els nostres, a través de mitjans de comunicació i eines d’Internet.
 9. Suport a l’aplicació de la targeta d’estudiant de la UE per a simplificar la mobilitat estudiantil a Europa.
 10. Enriquiment de cada escola associada amb aquest projecte.  Ajudem, respectem i enriquim la nostra associació.

Resultats tangibles:

 1. Web del projecte.
 2. Fullets informatius que resumeixen el projecte per a famílies, visitants, ajuntaments o qualsevol persona interessada com una manera de difondre el nostre projecte.
 3. Presentacions (Vídeos, prezzi, …) Etwinning Twinspace on es presentaran totes les experiències dels estudiants.
 4. Es mostraran cartells informals, pancartes amb els eslògans del nostre projecte i pensaments dels nostres estudiants en totes les escoles i esdeveniments locals de les nostres ciutats (portes obertes a les escoles, edificis de serveis socials, ajuntaments)
 5. Un “llibre de projecte personalitzat” que conté un resum de les millors i més rellevants fotos, estadístiques, dibuixos i comentaris realitzats pels estudiants durant els dos anys de vida del projecte.
 6. Una cançó sobre la inclusió social i la igualtat dels drets i el gènere.

Totes les escoles seran igualment responsables de les activitats de difusió; prepararan un pla de difusió que especifiqui els objectius i resultats esperats, dirigirà audiències i mètodes, llista de materials que han de preparar les escoles associades juntament amb un calendari de la seva difusió.  Cada col·legi associat designarà a una persona responsable de les activitats de difusió que actuarà segons un calendari específic de difusió.  Les seves obligacions inclouen la recollida i publicació dels materials online.

També es portaran a terme mobilitats de llarga durada tant a Polònia com a Lituània d’alumnes de 1r de batxillerat. Degut a la situació de pandèmia que estem vivint a nivell mundial ens hem vist obligats a demanar una pròrroga d’un any en el projecte per poder dur a terme les mobilitats tant dels nostres alumnes com dels polonesos i lituans al nostre centre amb totes les garanties sanitàries que són preceptives en aquests moments.

Pàgina web del projecte

https://strategiesforsocialinclusion.eu

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.