Aula d’Acollida

A partir del curs 2003-2004, i per cobrir les necessitats lingüístiques de l’alumnat nouvingut, el centre disposa de l’Aula d’Acollida amb la corresponent dotació de recursos materials i personals per part del Departament d’Educació.

L’objectiu general d’aquest recurs és l’adaptació d’aquest alumnat al sistema educatiu català, i la incorporació progressiva a l’aula ordinària. Això suposa l’elaboració d’un itinerari personalitzat que permeti a cada alumne anar assolint gradualment els objectius educatius, i aconseguir finalment l’objectiu més important: romandre a l’aula amb la resta de companys, en totes les àrees del currículum.

Cal tenir en compte també altres objectius :

  • La integració : que els alumnes entenguin on estudien, què han de fer i com s’han de comportar.
  • Aprenentatge de la llengua catalana com a vehicle per assolir els nivells conceptuals bàsics per incorporar-se al sistema educatiu català.
  • La convivència : un percentatge elevat d’alumnat procedent d’altres cultures, genera situacions que cal treballar acuradament. Entendre la realitat en que es troben immersos aquests nois i noies i donar-hi un tractament estructurat és una tasca fonamental per a la convivència.

L’aula d’acollida és oberta i flexible. Permet als alumnes compaginar matèries a l’aula d’acollida amb les de l’aula ordinària. Es fonamenta l’aprenentatge de la llengua catalana, primer a nivell vehicular i més endavant conceptual.

La metodologia de treball té en compte els principis de globalització, interdisciplinarietat, contextualització i funcionalitat. Es procura que els alumnes coneguin la realitat que els envolta; se’ls adapta els aprenentatges a la situació personal de cada alumne perquè puguin aplicar els coneixements a l’entorn més proper, creant situacions comunicatives el més properes possibles a la realitat.

L’activitat de parelles lingüístiques forma part del projecte per al foment de l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. Gira al voltant de la formació de parelles formades per alumnes voluntaris, un dels quals és alumne d’ESO, batxillerat o cicles formatius i l’altre és alumne nouvingut de l’aula d’acollida.

Les trobades per a conversar s’organitzen a l’hora del pati.

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.