Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes.
Família professional: informàtica i comunicacions

Aquest cicle formatiu capacita l’alumnat per instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient establerts.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!
Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1617 hores
 • Formació en centres de treball: 383 hores
 • Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 (torn de matí) o de dilluns a divendres de 15.15 a 21.35 (torn de tarda).
Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Muntatge i manteniment d’equips

Implantació dels diferents components de maquinari (placa base, memòria,…) i programari de base (sistema operatius, drivers,…) d’un ordinador. També tracta la detecció i resolució de problemes de funcionament i incidències del maquinari i del programari base.

M02 Sistemes Operatius Monolloc

S’estudia el funcionament intern d’un ordinador i la instal·lació, administració i ús de sistemes operatius. A nivell pràctic es treballarà principalment amb Windows i Linux.

M03 Aplicacions Ofimàtiques

Treballa la instal·lació, configuració i ús d’aquelles eines informàtiques que permeten emmagatzemar, manipular i transmetre digitalment la informació necessària en una oficina.

M04 Sistemes Operatius en Xarxa

Instal·lació i configuració de sistemes operatius en xarxa. Utilització conjunta de sistemes lliures i propietaris.

M05 Xarxes locals

S’aprenen conceptes teòrico-pràctics per configurar i mantenir una xarxa d’àrea local, utilitzant diferents sistemes operatius com Windows i Linux.

M06 Seguretat informàtica

Gestió de còpies de seguretat, instal·lació i configuració d’eines de control i protecció (tallafocs, antivirus,…). Planificació de les mesures adequades (SAI, plans de manteniment,…).

M07 Serveis de xarxa

Treballa la configuració de dispositius de comunicacions i la instal·lació i configuració dels principals serveis relacionats amb xarxes (DNS, DHCP,…).

M08 Aplicacions Web

Creació, manteniment i actualització de pàgines web d’acord amb les especificacions del client. També es treballaran llenguatges i tècniques per elaborar pàgines web.

M09 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

Estudiaràs els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa dels emprenedors, des de la idea per a un projecte empresarial fins a la realització d’aquest. Veuràs com es tracta un projecte empresarial i com posar-ho en marxa gràcies als coneixements jurídics, econòmics, d’administració i de viabilitat que treballarem.

M11 Anglès

Potencia l’ús de l’anglès relacionat amb el món professional de la informàtica.

M12 Síntesi

Resolució d’un cas pràctic que engloba tots els coneixements adquirits als diferents mòduls que conformen el cicle.

M13 Formació en Centres de Treball

Pràctiques laborals a les empreses del sector. Habitualment es realitzen al llarg del segon curs.

M14 Introducció a la programació

Identificació dels blocs que componen l’estructura d’un programa i creació d’algorismes que utilitzin variables, operadors, estructures de selecció, etc.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al batxillerat,
 • al món laboral.
Sortides professionals
 • Tècnic/a instal·lador reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic/a de suport informàtic.
 • Tècnic/a de xarxes de dades.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzin sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Competències professionals
 • Instal·lar i mantenir equips i sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Instal·lar i mantenir aplicacions ofimàtiques i corporatives.
 • Instal·lar i mantenir serveis d’Internet.
 • Realitzar l’administració, gestió i comercialització d’una petita empresa o taller.
 • Instal·lar i mantenir serveis de xarxa.
Més informació

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.