Gestió de Vendes i Espais Comercials (GVE)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en gestió de vendes i espais comercials.
Família professional: comerç i màrqueting

Aquest cicle formatiu capacita a l’alumne per a gestionar les operacions comercials de compravenda i la distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1584 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 416 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35 (torn de tarda).
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Aparadorisme i disseny d’espais comercials

Aprendràs a organitzar, gestionar i supervisar espais comercials, el muntatge d’aparador i les diferents accions promocionals en el punt de venda.

M02 Gestió de productes i promocions en el punt de venda

Organitzaràs i controlaràs la implantació de productes i/o serveis i el desenvolupament d’accions promocionals en espais comercials, determinant l’assortiment i les línies d’actuació de campanyes promocionals per aconseguir els objectius comercials establerts.

M03 Gestió econòmica i financera de l’empresa

Realitzaràs les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers necessaris que procuren la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.

M04 Investigació comercial

Obtindràs, analitzaràs i organitzaràs informació fiable dels mercats, aplicant tècniques estadístiques, i establint un sistema d’informació (SIM) eficaç, que serveixi de suport en la definició d’estratègies comercials i en la presa de decisions de màrqueting.

M05 Logística d’aprovisionament

Aprendràs a gestionar i controlar l’aprovisionament de mercaderies en els plans de producció i distribució, assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per complir amb els objectius establerts per l’organització i/o els clients.

M06 Logística d’emmagatzematge

Aprendràs a organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixen la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.

M07 Organització d’equips de venda

Gestionaràs la força de vendes, realitzant la selecció, formació, motivació i remuneració dels venedors. Definiràs les estratègies i les línies d’actuació comercial, organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans per assolir els objectius de vendes.

M08 Polítiques de màrqueting

Assistiràs en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables del màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials.

M09 Tècniques de venda i negociació

Elaboraràs el pla de vendes i aprendràs a gestionar la comercialització i la venda de productes i/o serveis, aplicant les tècniques de venda i negociació adequades a cada canal de comercialització.

M10 Anglès

Aprendràs a gestionar en llengua anglesa les relacions  amb clients, usuaris o consumidors, garantint un adequat nivell de servei.

M11 Màrqueting digital

Aprendràs a planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital, gestionant pàgines web i les xarxes socials, per assolir els objectius de màrqueting i de la política de comerç electrònic de l’empresa.

M12 Atenció al client, consumidor i usuari

Implementaràs i gestionaràs un sistema d’informació per mantenir el servei de qualitat  que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients,  consumidors i usuaris.

M13 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M14 Projecte de gestió de vendes i espais comercials

En aquest mòdul es profunditzarà en el màrqueting digital i el comerç electrònic i es portaran a terme projectes reals en col·laboració amb entitats i empreses de la ciutat. Podrem desenvolupar plans de màrqueting digital, gestionar les xarxes socials d’una empresa o planificar i desenvolupar botigues de comerç electrònic, entre d’altres. Una altra part important d’aquest mòdul serà la realització d’un projecte empresarial en el que s’apliquin tots els coneixements adquirits durant el cicle.

M15 formació en centres de treball

Pràctiques en una empresa del sector del màrqueting, mitjançant un pla d’activitats personalitzat, on podràs posar en pràctica tot allò que has après en el cicle.
Accés a altres estudis en finalitzar el cicle
 • Accés directe a la universitat, amb la possibilitat de demanar l’excepció de cursar algunes matèries.
 • Accés a altres cicles de grau superior de la mateixa família amb la possibilitat d’obtenir dos títols en tres anys.
 • Accés a altres cicles de grau superior, amb la possibilitat de convalidacions d’alguns mòduls.
Sortides professionals

 

 

 

 

Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

En empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització i gestió de activitats de compraventa de productes i serveis, així com de disseny, implantació i gestió d’espais comercials.

Competències professionals
 • Portar a terme les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial.
 • Assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting.
 • Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital, gestionant pàgines web i sistemes de comunicació a través d’internet.
 • Organitzar i supervisar la implantació d’espais comercials i el muntatge d’aparadors.
 • Organitzar i controlar la implantació de productes i/o serveis i el desenvolupament d’accions promocionals en espais comercials.
 • Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i la venda de productes i/o serveis i l’atenció del client.
 • Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en condicions que garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge.
Més informació
 • Més informació sobre els currículum a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional de grau superior a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Video presentació de la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Més informació sobre la formació professional en modalitat dual a Catalunya

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.