Gestió de Vendes i Espais Comercials (GVE)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en gestió de vendes i espais comercials.
Família professional: comerç i màrqueting

Aquest cicle formatiu capacita l’alumne per a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1650 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 350 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35.
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Aparadorisme i disseny d’espais comercials

Organitzar i supervisar la implantació d’espais comercials i el muntatge d’aparadors, definint les especificacions de disseny i materials, per aconseguir transmetre la imatge de l’espai comercial definida que atregui als clients potencials i assolir els objectius comercials establerts.

M02 Gestió de productes i promocions en el punt de venda

Organitzar i controlar la implantació de productes i/o serveis i el desenvolupament d’accions promocionals en espais comercials, determinant l’assortiment i les línies d’actuació de campanyes promocionals per aconseguir els objectius comercials establerts.

M03 Gestió econòmica i financera de l’empresa

Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers necessaris que procurin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.

M04 Investigació comercial

Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats, aplicant tècniques estadístiques, i establir un sistema d’informació (SIM) eficaç, que serveixi de suport en la definició d’estratègies comercials i en la presa de decisions de màrqueting.

M05 Logística d’aprovisionament

Realitzar i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i distribució, assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per acomplir amb els objectius establerts per l’organització i/o els clients.

M06 Logística d’emmagatzematge

Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.

M07 Organització d’equips de venda

Gestionar la força de vendes, realitzant la selecció, formació, motivació i remuneració dels venedors, definint les estratègies i les línies d’actuació comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans per assolir els objectius de vendes.

M08 Polítiques de màrqueting

Assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables del màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials.

M09 Tècniques de venda i negociació

Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i la venda de productes i/o serveis i l’atenció del client, aplicant les tècniques de venda i negociació adequades a cada canal de comercialització, per aconseguir els objectius del pla de màrqueting i assolir la satisfacció i fidelització del client.

M10 Anglès

Comunicar-se amb fluïdesa, oralment i per escrit, amb els operadors i organismes que intervenen en les operacions comercials.

M11 Màrqueting digital

Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital, gestionant pàgines web i sistemes de comunicació a través d’internet, per assolir els objectius de màrqueting i de la política de comerç electrònic de l’empresa.

M12 Atenció al client, consumidor i usuari

Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies de comunicació eficaces, transmetent la informació adequada i respectant l’autonomia i la competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

M13 Formació i orientació laboral

Generar entorns segurs en el desenvolupament del treball i de l’equip, supervisant i aplicant procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb la normativa i els objectius de l’empresa i exercir els drets i complir amb les obligacions derivades de l’activitat professional, , participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

M14 Projecte de gestió de vendes i espais comercials

Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

M15 formació en centres de treball

Pràctiques laborals a empreses del sector. Habitualment es realitzen al llarg del segon curs.

Existeix la possibilitat de cursar el cicle en forma de formació dual, realitzant unes pràctiques en empresa més duradores en el temps, amb reconeixement d’experiència laboral i amb retribució en forma de beca.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle
 • Accés directe a la universitat, amb la possibilitat de demanar l’excepció de cursar algunes matèries.
 • Accés a altres cicles de grau superior de la mateixa família amb la possibilitat d’obtenir dos títols en tres anys.
 • Accés a altres cicles de grau superior, amb la possibilitat de convalidacions d’alguns mòduls.
Sortides professionals
 • Cap de vendes.
 • Representant comercial.
 • Agent comercial.
 • Encarregat de botiga.
 • Encarregat de secció d’un comerç.
 • Venedor tècnic.
 • Coordinador de comercials.
 • Supervisor de telemarquèting.
 • Merchandiser.
 • Aparadorista comercial.
 • Dissenyador d’espais comercials.
 • Responsable de promocions punt de venda.
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

En empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització i gestió de activitats de compraventa de productes i serveis, així com de disseny, implantació i gestió d’espais comercials.

Competències professionals
 • Portar a terme les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial.
 • Assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting.
 • Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital, gestionant pàgines web i sistemes de comunicació a través d’internet.
 • Organitzar i supervisar la implantació d’espais comercials i el muntatge d’aparadors.
 • Organitzar i controlar la implantació de productes i/o serveis i el desenvolupament d’accions promocionals en espais comercials.
 • Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i la venda de productes i/o serveis i l’atenció del client.
 • Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en condicions que garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge.
Més informació
 • Més informació sobre els currículum a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional de grau superior a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Video presentació de la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Més informació sobre la formació professional en modalitat dual a Catalunya