Gestió Administrativa (GAD)

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic/a en gestió administrativa.
Família professional: administració i gestió

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit comptable, comercial, laboral, financer i fiscal i tasques d’atenció al client o usuari en empreses privades i públiques.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1584 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 416 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari:
  • De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 (torn de matí).
  • De dilluns a divendres de 15.15 a 21.35 (torn de tarda).
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Comunicació empresarial i atenció al client

Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa. Atenció al client/ usuari. Gestió documental, arxiu i registre

M02 Operacions administratives de gestió de compravenda

Realitzar operacions de recolzament administratiu dels departaments de compres, vendes i magatzem.

M03 Operacions administratives de recursos humans

Realitzar les gestions administratives de l’àrea de recursos humans de l’empresa

M04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Realitzar les gestions del departament de tresoreria d’una empresa i la seva relació amb entitats financeres

M05 Tècnica comptable

Registre comptable de les operacions que fa l’empresa i presentació d’aquests registres seguint la normativa legal.

M06 Tractament de la documentació comptable

Aprofundiment en les operacions comptables de l’empresa. Comptes anuals i Control dels registres

M07 Tractament informàtic de la informació

Treballa la instal·lació, configuració i ús adequat d’aquelles eines informàtiques que permeten editar, emmagatzemar i transmetre digitalment la informació necessària en una oficina

M08 Llengua estrangera – Anglès –

Informació professional i quotidiana continguda en discursos orals. Interpretació i elaboració de textos escrits senzills

M09 Empresa i administració

L’empresa i l’activitat econòmica. Fiscalitat Empresarial bàsica. Innovació i emprenedoria empresarial. Estructura de l’Administració Pública i les relacions amb l’empresa.

M10 Empresa a l’aula

Simular les funcions que realitza un auxiliar administratiu en els diferents departaments d’una empresa. Treball en xarxa amb les empreses que hi ha a la plataforma Empresaula

M11 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M12 Formació en centres de treball

Pràctiques laborals a empreses del sector. Habitualment es realitzen al llarg del segon curs

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al batxillerat,
 • al món laboral.
Sortides professionals
 • Auxiliar administratiu d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu d’administracions públiques (ajuntaments, conselleries.etc)
 • Administratiu comercial
 • Recepcionista
 • Ajudant d’oficina
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Exerceix la seva activitat oferint suport administratiu en les tasques d’administració ,gestió i atenció als clients i ciutadans en:

 • Empreses petites, mitjanes o grans de qualsevol sector d’activitat
 • Administracions Públiques
Competències professionals
 • Elaborar i tramitar documents interns o externs en els circuits d’informació de l’empresa
 • Registrar comptablement la documentació corresponent a l’operativa de l’empresa en condicions de qualitat i seguretat
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria per tal de mantenir la liquiditat de l’empresa
 • Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació de recursos humans així com donar suport en l’àrea de gestió laboral de l’empresa
 • Realitzar les gestions administratives de l’activitat comercial registrant la documentació de suport corresponent a determinades obligacions fiscals.
 • Desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial.
Més informació

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.