Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions web
Família professional: informàtica i comunicacions

Aquest cicle formatiu capacita l’alumne per a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1617 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 383 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Sistemes informàtics

Aprendràs a instal·lar diferents sistemes operatius, configurar-los i administrar-los mitjançant programari específic. Gestionaràs la informació i de recursos en una xarxa i coneixeràs què són els perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions, virtualització, entre d’altres.

M02 Bases de dades

Rebràs coneixements de disseny de bases de dades, creació de les estructures per emmagatzemar-les i la manipulació en llenguatge SQL. També assoliràs conceptes de gestió d’usuaris, programació de bases de dades i bases de dades objecte-relacionals. Els programaris utilitzats són MySQL i PosrgreSQL.

M03 Programació

Aquest mòdul suposa el primer contacte amb la programació, i començant pels conceptes bàsics i comuns a qualsevol llenguatge de programació (variables, funcions, estructures bucles, objectes, etc. ) aniràs agafant pràctica per poder dissenyar algorismes d’una forma sistemàtica i estructurada a partir dels recursos necessaris, per implantar-los posteriorment amb diferents llenguatges de programació. Veuràs la programació estructurada, el disseny modular, la gestió de fitxers, la programació orientada a objectes, l’us de llibreries de classes fonamentals, la persistència en Base de dades, el tractament gràfic… i moltes altres coses.

M04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

Aprendràs a implementar documents XML ben formats, generant els documents de validació corresponent en format DTD o Schema, i analitzarem més en profunditat el llenguatge XML més utilitzat per representar pàgines web: l’XHTML amb les fulles d’estil CSS, per finalment actualitzar-ho amb HTML5 i CSS3. També aprendràs a fer seleccions de parts d’informació contingudes en documents XML amb XPATH, a fer transformacions amb XSLT, a fer consultes de BBDD natives amb XQuery i en què consisteix la sindicació de continguts amb RSS. Finalment s’estudien els conceptes generals sobre ERP mitjançant la implantació i parametrització d’Odoo.

M05 Entorns de desenvolupament

Aprendràs a tractar amb la documentació que s’ha de generar per realitzar l’anàlisi i disseny d’una aplicació informàtica amb el model estàndard UML, centrant-nos especialment Diagrama de classes, diagrames de casos d’ús, diagrames de seqüència i diagrames d’activitats. Per altra banda, també es treballarà en el coneixement més profund d’entorns de desenvolupament com Eclipse, IntelIJ, NetBeans o Visual Studio i les facilitats que aporten per programar, optimitzar i depurar el codi.

M06 Desenvolupament web en entorn client

Aprendràs a desenvolupar aplicacions web des de l’entorn del client, fent servir JavaScript, DOM, AJAX i JQuery.

M07 Desenvolupament web en entorn servidor

Aprendràs a desenvolupar aplicacions web des de l’entorn del servidor, fent servir el llenguatge PHP, introduint conceptes com la generació dinàmica, els serveis web i les webs híbrides.

M08 Desplegament d’aplicacions web

Coneixeràs diferents aspectes del món dels servidors web, treballant amb alguns dels servidors web més coneguts, els protocols HTTP i FTP, servidors d’aplicacions (servlets i JSP), ldap, DNS i sistemes de control de versions i documentació.

M09 Disseny d’interfícies web

Coneixeràs els aspectes principals de l’èxit o fracàs d’un portal web. L’experiència de l’usuari determina la fidelització a determinats serveis prestats mitjançant la web i analitzarem quins aspectes intervenen, com dissenyar webs amigables i afegir funcionalitats al disseny, integrant elements multimèdia i fent fer els llocs web més accessibles i usables.

M10 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M11 Empresa i iniciativa emprenedora

Estudiaràs els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa dels emprenedors, des de la idea per a un projecte empresarial fins a la realització d’aquest. Veuràs com es tracta un projecte empresarial i com posar-ho en marxa gràcies als coneixements jurídics, econòmics, d’administració i de viabilitat que treballarem.

M12 Projecte de desenvolupament d’aplicacions web

Desenvoluparàs un petit projecte des de la seva definició de requeriments fins l’anàlisi de desviacions i conclusions al tancament del mateix, fent servir tots els coneixements adquirits al llarg del cicle.

M13 Formació en centres de treball

Posaràs en pràctica tot el que has après durant el cicle integrant-te en una empresa o entitat que ofereix a l’alumnat formació en l’àmbit laboral relacionat amb el desenvolupament, implantació i manteniment d’aplicacions web, dins d’un projecte real i amb equips de programadors experimentats.

Existeix la possibilitat de cursar el cicle en forma de formació dual, realitzant unes pràctiques en empresa més duradores en el temps, amb reconeixement d’experiència laboral i amb retribució en forma de beca.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle
 • Accés directe a la universitat, amb la possibilitat de demanar l’excepció de cursar algunes matèries.
 • Accés a altres cicles de grau superior de la mateixa família amb la possibilitat d’obtenir dos títols en tres anys.
 • Accés a altres cicles de grau superior, amb la possibilitat de convalidacions d’alguns mòduls.
Sortides professionals
 • Programador/a web
 • Programador/a multimèdia.
 • Desenvolupador/a d’aplicacions en entorns web.
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (internet, extranet i internet)

Competències professionals
 • Gestionar servidors d’aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d’aplicacions web.
 • Implantar i gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desplegar i distribuir aplicacions web en diferents àmbits d’implantació.
Més informació
 • Més informació sobre els currículum a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional de grau superior a gencat.cat
 • Més informació sobre la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Video presentació de la formació professional a Mataró a Ajuntament de Mataró
 • Més informació sobre la formació professional en modalitat dual a Catalunya

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.