Activitats Comercials (ACO)

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic/a en activitat comercials.
Família professional: comerç i màrqueting

Aquest cicle capacita per al desenvolupament d’activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i de gestió d’un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!

 

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1584 hores (en cas de formació dual, 1320 hores)
 • Formació en centres de treball: 416 hores (en cas de formació dual, 1000 hores)
 • Horari:
  • De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 (torn de matí).
  • De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35 (torn de tarda).
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Dinamització del punt de venda

Aprendràs a organitzar i gestionar l’espai comercial, el muntatge de l’aparador i les diferents accions promocionals en el punt de venda.

M02 Gestió de compres

Aprendràs a gestionar les compres d’una empresa des de la previsió de vendes, calcular el punt de comanda, seleccionar proveïdor, escriure cartes comercials, realitzar un contracte de compravenda i omplir documentació administrativa.

M03 Gestió d’un petit comerç

Coneixeràs les característiques de l’emprenedor/a i com es crea i gestiona una empresa. Coneixerà com s’ha d’administrar i gestionar un petit establiment comercial, realitzant les activitats necessàries amb eficàcia i rendibilitat.

M04 Processos de venda

Realitzaràs la venda de  productes i/o serveis a través dels diferents canals  de comercialització, utilitzant les tècniques de  venda adequades a la tipologia de la clientela i als  criteris establerts per l’empresa.

M05 Serveis d’atenció comercial

Portaràs a terme els plans d’atenció al client, gestionant un sistema d’informació per mantenir el servei de qualitat  que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients,  consumidors i usuaris.

M06 Tècniques de magatzem

Aprendràs a organitzar les operacions d’emmagatzematge i transport de les mercaderies  en les condicions que garanteixin la seva conservació, mitjançant l’optimització de mitjans humans, materials i d’espai.

M07 Venda tècnica

Realitzaràs vendes especialitzades de productes i/o serveis, adaptant l’argumentari de vendes a les característiques peculiars  de cada cas per l’acompliment dels objectius  comercials definits per l’empresa.

M08 Anglès

Aprendràs a gestionar en llengua anglesa les relacions  amb clients, usuaris o consumidors, garantint un adequat nivell de servei.

M09 Aplicacions informàtiques per al comerç

Aprendràs, a nivell d’usuari,  a utilitzar diferents aplicacions informàtiques, amb l’objectiu de realitzar la gestió comercial i administrativa de  l’establiment comercial, utilitzant el hardware i  software apropiat per automatitzar les tasques i  treballs.

M10 Comerç electrònic

Aprendràs a gestionar un e-commerce i fer les funcions de community manager creant contingut online a través de pàgines web i sistemes socials de comunicació, per a complir amb l’objectiu definit al pla de màrqueting digital.

M11 Màrqueting en l’activitat comercial

Desenvoluparàs funcions de suport i col·laboració en l’aplicació i seguiment de polítiques de màrqueting, identificant les necessitats de productes i/o  serveis dels clients, els factors que intervenen en  la fixació de preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació.

M12 Formació i orientació laboral

Treballaràs el procés de recerca de feina, així com els drets i els deures dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura en les relacions amb la resta de companys/es. També aprendràs i aplicaràs coneixements de prevenció de riscos laborals relacionats amb el sector professional d’aquest cicle.

M13 Síntesi d’activitats comercials

Realitzaràs un projecte de posada en marxa d’un petit negoci amb tots els coneixements que aniràs adquirint a la resta de mòduls. També col·laborarem amb entitats i empreses de la ciutat per desenvolupar projectes reals en els que treballarem de forma activa. Podrem desenvolupar aparadors per a botigues, realitzar campanyes de màrqueting o desenvolupar pàgines web per aquells establiments que ho necessitin.

M14 Formació en centres de treball

Pràctiques en una empresa del sector del comerç, mitjançant un pla d’activitats personalitzat, on podràs posar en pràctica tot allò que has après en el cicle.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al batxillerat,
 • al món laboral.
Sortides professionals

 

 

 

 

 

Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Aquest professional exerceix la seva activitat en qualsevol sector productiu dins de l’àrea de comercialització o en las distintes secciones d’establiments comercials, realitzant activitats de venda de productes i/o serveis a través de diferents canals de comercialització o bé realitzant funciones d’organització i gestió del seu propi comerç.

Competències professionals
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització (físics i on-line)
 • Realitzar les operacions auxiliars de venda.
 • Executar les accions del servei d’atenció al/la client/a, consumidor/a, usuari/ària.
 • Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent, en activitats comercials.
 • Impulsar i gestionar un petit comerç de qualitat.
 • Organitzar i animar el punt de venda d’un petit comerç.
 • Garantir la capacitat de resposta i proveïment del petit comerç.
 • Gestionar i coordinar les operacions del magatzem.
 • Realitzar la venda i difusió de productes immobiliaris a través de diferents canals de comercialització.
Més informació

Acció finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea - NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i 0% de coeficient digital, de conformitat amb l'annex 6 Taula de seguiment per a l'acció pel clima i l'etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.