Activitats Comercials – Moda (ACM)

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic/a en activitat comercials moda.
Família professional: comerç i màrqueting

Aquest cicle formatiu capacita a l’alumnat per al desenvolupament de les activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, del sector tèxtil i complements, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Coneixeu el cicle explicat pels seus protagonistes!

Durada del cicle formatiu

2000 hores en dos cursos acadèmics.

 • Formació en centre educatiu: 1650 hores
 • Formació en centres de treball: 350 hores
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:15 a 21:35 (torn de tarda).
FP Dual
Aquest cicle s’oferta en la modalitat de FP dual.

La Formació Professional (FP) Dual és una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Normalment l’estada s’inicia al final del primer curs i continua durant el segon curs del cicle formatiu. Entre els beneficis de l’FP Dual es troben l’afavoriment a la incorporació al món del treball i el reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa. Durant l’estada d’FP Dual l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i percep una remuneració econòmica.

Requisits d'accés

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per més informació, consulteu la pàgina web del gencat.

Què estudiaràs

M01 Dinamització del punt de venda

Realitzar activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de productes i/o serveis, aplicant tècniques de merchandising, d’acord amb els objectius establerts en el pla de comercialització de l’empresa.

M02 Gestió de compres

Garantir l’aprovisionament del petit negoci, preveient les necessitats de compra per mantenir el nivell de servei que requereix l’atenció a la demanda dels clients o consumidors.

M03 Gestió d’un petit comerç

Administrar i gestionar un petit establiment comercial, realitzant les activitats necessàries amb eficàcia i rendibilitat, i respectant la normativa vigent.

M04 Processos de venda

Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització, utilitzant les tècniques de venda adequades a la tipologia del client i als criteris establerts per l’empresa.

M05 Serveis d’atenció comercial

Executar els plans d’atenció al client, gestionant un sistema d’informació per mantenir el servei de qualitat que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients, consumidors i usuaris.

M06 Tècniques de magatzem

Organitzar les operacions de l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la conservació, mitjançant l’optimització de mitjans humans, materials i d’espai, d’acord amb procediments establerts.

M07 Venda tècnica

Realitzar vendes especialitzades de productes i/o serveis, adaptant l’argumentari de vendes a les característiques peculiars de cada cas per l’acompliment dels objectius comercials definits per la direcció comercial.

M08 Anglès

Gestionar en anglès les relacions amb clients, usuaris o consumidors, realitzant el seguiment de les operacions, per assegurar el nivell de servei donat.

M09 Aplicacions informàtiques per al comerç

Realitzar la gestió comercial i administrativa de l’establiment comercial, utilitzant el hardware i software apropiat per automatitzar les tasques i treballs.

M10 Comerç electrònic

Realitzar les accions de comerç electrònic, mantenint la pàgina web de l’empresa i els sistemes socials de comunicació a través d’Internet, per acomplir amb els objectius de comerç electrònic de l’empresa definits en el pla de màrqueting digital.

M11 Màrqueting en l’activitat comercial

Executar les accions de màrqueting definides per l’organització comercial en el pla de màrqueting, identificant les necessitats de productes i/o serveis dels clients els factors que intervenen en la fixació de preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació per l’acompliment dels objectius fixats per la direcció comercial.

M12 Formació i orientació laboral

Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa i a exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

M13 Síntesi d’activitats comercials

Realitzar projectes de viabilitat i de posada en marxa i exercici per compte propi de l’activitat d’un petit negoci de comerç al detall, adquirint els recursos necessaris i acomplint amb les obligacions legals i administratives, conforme a la normativa vigent.

M14 Formació en centres de treball

Pràctiques laborals a empreses del sector. Habitualment es realitzen al llarg del segon curs.

M15 Matèries tèxtils i pell per a productes de moda

Identificar teixits i pells, descrivint-ne les propietats i especificacions de conservació. Reconèixer els usos i aplicacions dels tèxtils tècnics.

M16 Comercialització de moda i complements

Estudiar les tendències, la comercialització de la moda, i la presentació dels productes tèxtils a la botiga.

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al batxillerat,
 • al món laboral.
Sortides professionals
 • Administrador/a de continguts on-line
 • Assessor de tendències (Personal Shopper)
 • Caixer/a, reposador/a
 • Cap de magatzem
 • Comerciant de botiga del sector tèxtil i complements
 • Gerent d’un petit comerç relacionat amb el món de la moda
 • Informació/atenció al client (Call-Center)
 • Orientador/a comercial
 • Promotor/a
 • Representant comercial
 • Responsable de recepció i/o expedició de mercaderies
 • Tècnic/a d’informació/atenció al client en empreses
 • Tècnic/a en gestió d’estocs i magatzem del sector tèxtil i complements
 • Tècnic/a en logística de magatzems
 • Televenedor/a
 • Venda a distància
 • Venedor/a
 • Venedor/a tècnic/a
Assessorament i reconeixement

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència).

Entorn de professionalització

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en petites i mitjanes empreses en el sector comercial, i en particular, en el sector tèxtil i de la moda; així com a assessorar als clients que busquen qualitat i tendències.

Competències professionals
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització (físics i on-line)
 • Realitzar les operacions auxiliars de venda.
 • Executar les accions del servei d’atenció al/la client/a, consumidor/a, usuari/ària.
 • Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent, en activitats comercials.
 • Impulsar i gestionar un petit comerç de qualitat.
 • Organitzar i animar el punt de venda d’un petit comerç.
 • Garantir la capacitat de resposta i proveïment del petit comerç.
 • Gestionar i coordinar les operacions del magatzem.
 • Saber informar sobre els materials tèxtils i el manteniment de les peces de roba.
 • Conèixer els tendències de moda i les eines de comercialització.
Més informació