Servei de Reconeixement dels Aprenentatges

Descripció del servei

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Requisits per accedir al servei

  • Tenir 18 anys complerts
  • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.
  • No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

Procediment d’inscripció i pagament

La sol·licitud al servei es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE.

La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial, a la secretaria del centre utilitzant el model de sol·licitud. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’omplir el full d’inscripció al servei indicant els credits o unitats formatives pels que es demana el reconeixement. En aquest full s’ha de calcular el preu total a pagar.

Les instruccions de pagament les trobareu en aquest arxiu adjunt.

Preu del servei

Extracte de l’ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

3.1 Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral està subjecta a l’ingrés del preu públic:

  • Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€
  • Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€

L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions.

3.2 Bonificacions i exempcions del preu públic.

Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

3.2.1 Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

3.2.2 Exempció

  • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Documents oficials