Servei d’Assessorament

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei

Informació del servei d’assessorament

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu finalitza amb un informe d’assessorament, requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assoloits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Oferta de places

Família Professional: Administració i Gestió

 • CFPM AG10 – Gestió Administrativa (GM) 2 places
 • CFPS AGB0 – Administració i Finances (GS) 2 places

Família Professional: Comerç i màrqueting

 • CFPM CM10 – Activitats Comercials (GM) 1 plaça
 • CFPS CMA0 – gestió de vendes i espais comercials (GS) 1 plaça

Família Professional: Informàtica i Comunicacions

 • CFPM IC10 – Sistemes Microinformàtics i Xarxes (GM) 1 plaça
 • CFPS ICA0 – Administració de sistemes informàtics en Xarxa (GS) 2 places
 • CFPS ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web (GS) 2 places

Període d’admissió de sol·licituds

Actualment el servei es fa “a demanda”. En cas d’estar interessat/da en el servei poseu-vos en contacte amb l’institut.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant. Les persones admeses rebran al seu correu les instruccions per fer el pagament del servei.

Preu del servei: 60 euros.

Presentació de la documentació i pagament del preu públic

Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre

 • Full de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificació de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament

Un cop acabat el període de sol·licituds, es convocarà a les persones interessades a la sessió d’informació on s’explicarà les fases i el calendari de les sessions d’assessorament. Rebreu un correu amb la convocatòria.

En cas de que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelaciò. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Links amb informació sobre el procés