Preinscripció/Matrícula

A continuació podeu consultar la informació completa de preinscripció i matrícula pel curs 2021/22.
Cliqueu sobre cadascun dels títols per desplegar la informació completa al respecte.

ESO

Respecte la preinscripció d’ESO que començarà el 23 de març fins a l’1 d’abril us informarem en aquesta pàgina web tant bon punt el Departament d’Educació dicti instruccions sobre el procediment a seguir.

Calendari de preinscripció-matriculació 2020-2021

Procediment

Dates

Difusió de l’oferta

18 de març

Presentació de sol.licituds

Del 23 de març a l’1 d’abril

Presentació de documentació

Fins al 2 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem provisional

22 d’abril

Presentació de reclamacions al barem provisional

Del 23 al 29 d’abril

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

30 d’abril fins les 15.00 h

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

4 de maig

Sorteig

5 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

8 de maig

Publicació oferta definitiva

8 de juny

Publicació de les llistes d’admesos

9 de juny

Matriculació 1r d’ESO

Del 16 al 22 de juny

Matriculació 2n,3r,4t d’ESO

Del 25 de juny a l’1 de juliol

Procediment pas a pas

1. Adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció la següent documentació

Documentació que cal portar:

 • Full de preinscripció.
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne   (original i fotocòpia).
 • DNI,NIE o passaport dels pares (original i fotocòpia).
 • DNI,NIE o passaport de l’alumne (original i fotocòpia).
 • Llibre de família( la 1ª pàgina, la pàgina dels pares i la de l’alumne) (original i fotocòpia).
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Documentació complementària:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental (original i fotocòpia).
 • Carnet de discapacitat o document oficial, igual o superior al 33% (original i fotocòpia).
 • Justificant en cas d’estar cobrant de la renda mínima d’inserció (PIRMI)

2. Lliurar la sol.licitud dins del termini

3. Comprovar la llista provisional

4. Comprovar la llista definitiva

5. Matricular dins del període establert (click taxes).
Qui no vingui a matricular-se en aquestes dates, entendrem que renuncia a la seva plaça.


Batxillerat

Calendari de preinscripció-matriculació 2020-2021

Procediment

Dates

Difusió de l’oferta

7 de maig

Presentació de sol.licituds

De l’11 al 15 de maig

Presentació de documentació

Fins al 19 de maig

Publicació de les llistes amb el barem provisional

29 de maig

Presentació de reclamacions al barem provisional

Del 2 al 8 de juny

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

10 de juny

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

15 de juny

Sorteig

16 de juny

Publicació de llistes ordenades definitives

23 de juny

Publicació oferta definitiva

8 de juliol

Publicació de les llistes d’admesos

10 de juliol

Matriculació ordinària

Del 13 al 17 de juliol

Matriculació extraordinària

Del 7 al 10 de setembre

 

Procediment pas a pas

1. PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Les persones que no puguin fer la sol·licitud electrònica, poden fer-la amb suport informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. La preinscripció no garanteix plaça.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Sol·licitud Electrònica

No s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari.

La documentació acadèmica depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya o al full adjunt. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert. 

Sol·licitud amb Suport Informàtic

El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació que no s'hagi pogut validar electrònicament s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

Cal presentar la documentació següent:

 • Resguard de la sol·licitud.
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne  (original i fotocòpia).
 • Si l'alumne es major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s'ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb que s'ha identificat.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020 també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

Documentació complementària:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental (original i fotocòpia).
 • Carnet de discapacitat o document oficial, igual o superior al 33% (original i fotocòpia).
 • Justificant en cas d’estar cobrant de la renda mínima d’inserció (PIRMI)

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

 • Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

2. COMPROVAR LLISTA PROVISIONAL

3. COMPROVAR LLISTA DEFINITIVA

4.MATRICULACIÓ (click taxes). Qui no vingui a matricular-se dins el període establert, entendrem que renuncia a la seva plaça. Les persones que hagin realitzat la sol.licitud electrònicament ,han de presentar la documentació detallada anteriorment a l’apartat de Sol.licitud de Suport Informàtic per formalitzar la matrícula.


Cicles Formatius de Grau Mitjà

Calendari de preinscripció-matriculació 2020-2021

Procediment

Dates

Difusió de l’oferta

8 de maig

Presentació de sol.licituds

De l’11 al 15 de maig

Presentació de documentació

Fins al 18 de maig

Publicació de les llistes amb el barem provisional

5 de juny

Presentació de reclamacions al barem provisional

Del 8 al 12 de juny

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

15 de juny a les 15.00 h

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

16 de juny

Sorteig

17 de juny

Publicació de llistes ordenades definitives

23 de juny

Publicació oferta definitiva

8 de juliol

Publicació de les llistes d’admesos

10 de juliol

Matriculació ordinària

Del 13 al 17 de juliol

Publicació de cicles amb places vacants

1 de setembre

Publicació de les llistes d’admesos

8 de setembre

Matriculació extraordinària

Del 8 al 10 de setembre

 

Procediment pas a pas

1. PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Les persones que no puguin fer la sol·licitud electrònica, poden fer-la amb suport informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. La preinscripció no garanteix plaça.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Sol·licitud Electrònica

No s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari.

La documentació acadèmica depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya o al full adjunt. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Sol·licitud amb Suport Informàtic

El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació que no s'hagi pogut validar electrònicament s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

Cal presentar la documentació següent:

 • Resguard de la sol·licitud.
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne (original i fotocòpia).
 • Si l'alumne es major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s'ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb que s'ha identificat.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020 també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya o al full adjunt.

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

 • Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. 
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Prova d'Accés

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual, han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

2. COMPROVAR LLISTA PROVISIONAL

3. COMPROVAR LLISTA DEFINITIVA

4. MATRICULACIÓ (click taxes). Qui no vingui a matricular-se dins el període establert, entendrem que renuncia a la seva plaça. Les persones que hagin realitzat la sol.licitud electrònicament ,han de presentar la documentació detallada anteriorment a l’apartat de Sol.licitud de Suport Informàtic per formalitzar la matrícula.

 


Cicles Formatius de Grau Superior

Calendari de preinscripció-matriculació 2020-2021

Procediment

Dates

Difusió de l’oferta

25 de maig

Presentació de sol.licituds

Del 29 de maig al 5 de juny

Presentació de documentació

Fins al 8 de juny

Publicació de les llistes amb el barem provisional

26 de juny

Presentació de reclamacions al barem provisional

Del 29 de juny al 2 de juliol

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

3 de juliol fins a les 15.00 h

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

6 de juliol

Sorteig

6 de juliol

Publicació de llistes ordenades definitives

8 de juliol

Publicació oferta definitiva

13 de juliol

Publicació de les llistes d’admesos

14 de juliol

Matriculació ordinària

Del 15 al 27 de juliol

Publicació de cicles amb places vacants

1 de setembre

Publicació de les llistes d’admesos

8 de setembre

Matriculació extraordinària

Del 8 al 15 de setembre

 

Procediment pas a pas

1. PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Les persones que no puguin fer la sol·licitud electrònica, poden fer-la amb suport informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. La preinscripció no garanteix plaça.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. 

Sol.licitud Electrònica

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin la documentació identificativa. Només en el cas que l'alumne sigui menor d'edat o no faci els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació; si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sol.licitud amb Suport Informàtic

Si s'ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet i la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Cal presentar la documentació següent: 

 • Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019: Original i fotocòpia del DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament; original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne (original i fotocòpia).
 • Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2019, també s'ha de presentar: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament; o original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat. En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar:

Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o certificat de la qualificació de la prova d'accés.

Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologa ta Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions. La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent(en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

2. COMPROVAR LLISTA PROVISIONAL

3. COMPROVAR LLISTA DEFINITIVA

4.MATRICULACIÓ (click taxes). Qui no vingui a matricular-se dins el període establert, entendrem que renuncia a la seva plaça. Les persones que hagin realitzat la sol.licitud electrònicament ,han de presentar la documentació detallada anteriorment a l’apartat de Sol.licitud de Suport Informàtic per formalitzar la matrícula.