Servei de Mediació Escolar

Des del curs 2007-08 el nostre centre disposa d’un Servei de Mediació Escolar integrat per l’alumnat, els seus pares i el professorat del centre.

Sol·licita una mediació

Què és la mediació escolar?

La mediació escolar NO és una simple tècnica que s’ocupa de facilitar la desaparició dels conflictes educatius, ni tampoc un complement light del sistema disciplinari.

La mediació és

 • Un intent de treballar en l’altre i no contra l’altre, en busca d’una via pacífica i equitativa d’afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.
 • Un procés de comunicació horitzontal a tres bandes, en el qual el/la mediador/mediadora crea les condicions, per tal que els protagonistes del conflicte puguin compartir inquietuds i plantejaments, punts de vista i limitacions, amb l’ànim d’elaborar el conflicte i posar-se d’acord.
 • Una via voluntària i confidencial d’explorar els conflictes en què els protagonistes prenen les pròpies decisions per consens i sense ser coaccionats per cap mena de poder.

Característiques

 • És una altra manera de solucionar els nostres problemes.
 • És voluntària: cal que totes les persones implicades vulguin mediar.
 • És confidencial: res del que es digui durant la mediació pot sortir de la sala.
 • Els protagonistes del conflicte prenen les pròpies decisions de manera lliure i responsable.
 • Mediar és de persones valentes i intel·ligents.

Principis de la mediació escolar

 1. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte no solament són lliures d’acollir-se o no a la mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. La persona mediadora també pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació amb els principis establerts.
 2. La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar als participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.
 3. La confidencialitat, que obliga la persona mediadora i als participants a no revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter confidencial que n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels casos previstos a les lleis.

Com funciona el servei de mediació escolar?

Si es produeix una situació conflictiva que, per algun motiu, no pot ser conduïda constructivament pels protagonistes, aquests poden accedir al servei de mediació –sempre i quan la normativa del centre no ho desestimi-.

L’accés al servei de mediació és voluntari, encara que la decisió pot suggerir-la una de les parts en conflicte, ambdues, alguna persona indirectament implicada o, fins i tot, un observador casual.

La mediació NO és recomanable si:

 • Ha succeït un incident seriós que fa que els protagonistes encara estiguin massa afectats per parlar-ne.
 • Sospitem que una part intenta abusar de la mediació per fer escalar encara més el conflicte (mitjançant amenaces, obtenir informació, per quedar bé, obtenir el favor dels altres…).
 • Una part sembla incapaç d’escoltar res del que li diem, o bé es veu massa neguitosa per poder negociar un acord.
 • El conflicte no és al nostre parer mediable. És el cas en què s’ha produït una amenaça o vexació a algun membre de la comunitat educativa o s’ha emprat violència o intimidació, o si es tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.
 • Els protagonistes principals no estan disposats a seure a la taula de mediació