Programa d’assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals

El Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses té per finalitat que els centres d’ensenyaments professionals disposin de fórmules de comunicació i informacions significatives adreçades i adaptades als seus diferents grups d’interès (alumnat, persones adultes, empreses i entitats) que permeti a cada un d’ells aprofitar les oportunitats que els hi ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que els hi poden aportar.

Actuacions del Programa

  • Orientació professional a l’alumnat, destinada a donar suport als centres d’ensenyaments professionals que vulguin afavorir la inserció de l’alumnat de cicles formatius, l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida d’aquest alumnat, al mateix temps que s’incorporen, en el dia a dia del treball a l’aula, bones pràctiques professionalitzadores que millorin l’aprenentatge i la motivació envers els estudis.
  • Orientació acadèmica a l’alumnat, destinada a donar suport als centres d’ensenyaments professionals a desplegar estratègies de seguiment de l’alumnat de cicles formatius i millora dels seus resultats acadèmics.
  • Assessorament professional a les persones adultes, organitzada en xarxes de centres experts en aquesta temàtica, per millorar els models d’atenció i assessorament que permeti a aquest col·lectiu de persones aprofitar les oportunitats de qualificació i inserció professionals.
  • Assessorament a empreses i entitats sobre els serveis bàsics i específics de formació professional, per donar suport als centres per a definir i desplegar una carta de serveis pròpia adreçada a les empreses i assessorar-les sobre les possibilitats que tenen en relació amb la millora de la seva competitivitat, principalment a través del talent i la millora de la qualificació del capital humà.