Plans i projectes

ActivaFP

Programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

més informació…

Aula d’acollida

A partir del curs 2003-2004, i per cobrir les necessitats lingüístiques de l’alumnat nouvingut, el centre disposa de l’Aula d’Acollida amb la corresponent dotació de recursos materials i personals per part del Departament d’Educació.

més informació…

Biblioteca punt edu

Projecte pel que la biblioteca escolar s’obre al barri. D’aquesta manera els veïns del barri, amb dèficit de recursos culturals, poden aprofitar les nostres instal·lacions i fons bibliogràfic. Alhora la nostra biblioteca està connectada a la xarxa de biblioteques públiques de tal manera que pot oferir als usuaris material de qualsevol de les biblioteques públiques.

més informació…

Butlletí Informatiu del Thos i Codina

El “Butlletí informatiu del Thos i Codina” és una publicació que fem arribar mensualment a les famílies del centre per informar-les sobre les activitats que es realitzen al nostre institut. Els alumnes de l’optativa Revista de 2n ESO són els responsables directes de la publicació d’aquest butlletí, ells i elles són qui han fet de redactors, fotògrafs i editors per arribar cada vegada més lluny.

més informació…

EmprènFP

Emprèn FP, és un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2012 ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per creació de projectes emprenedors.

més informació…

Escola UNESCO

L’institut forma part del grup d´escoles adherides a la UNESCO. Es fan projectes dins d´algunes matèries relacionats amb la sensibilització davant dels problemes que afecten el món.

més informació…

Escola Verda

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. D’aquest projecte també forma part el nostre hort escolar.

més informació…

Xarxa Formació Professional Dual (Maresme – Vallès Oriental)

La Xarxa FP Dual del Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental està integrada pels centres que imparteixen cicles formatius en modalitat Dual d’aquesta àrea territorial.
Té com a objectiu proporcionar orientacions, informacions, recursos i suport als centres educatius que hi participen. A més, a través de la Xarxa els diversos centres compartim les experiències i les bones pràctiques que portem a terme en el context de l’FP Dual.

més informació…

INNOVAFP

És un Programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

més informació…

Mobilitat

Els alumnes del Thos i Codina participen en els següents programes europeus de mobilitat d’alumnes.

més informació…

OrientaFP

És una xarxa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del departament d’Ensenyament on es treballa per millorar l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat en les transicions educatives i professionals amb l’objectiu de contribuir a la fidelització i millora dels resultats de l’alumnat de FP.

més informació…

Pla d’autonomia de centre

Aquest pla, pioner a l’Estat espanyol, implica que l’institut pot decidir pel seu compte diferents estratègies per fer front als reptes de l’ensenyament actualment, com és ara la d’intentar millorar els resultats acadèmics dels alumnes, especialment a l’ESO, d’augmentar la cohesió social. Internament l’institut també contempla els objectius de potenciar l’estructura i imatge del centre i de millorar la transició de l’alumnat de l’escola al treball.

més informació…

Pla informàtic

Pla pel que es racionalitza i es controla tot el material informàtic del centre de manera sistemàtica.

més informació…

Pla lingüístic

Projecte en el que s’emmarca la utilització de les quatre llengües que es treballen al centre, el català, el castellà, l’anglès i l’alemany.

Pla d’acció tutorial

A més dels Plans d’acció tutorial a l’ESO i al Batxillerat, l’Institut disposa d’un pla d’acció tutorial per als alumnes de Grau Mitjà i Grau Superior.

El pla d’actuació tutorial està dirigit a oferir ajuda i atenció a l’alumnat a fi que aconsegueixi un bon rendiment acadèmic i que progressi en els seus estudis, alhora que ajudi a desenvolupar habilitats i destreses per aprendre a aprendre i agafar hàbits, actituds, valors i comportaments positius a l’escola i en el procés d’aprenentatge.

més informació…

Pla de ciutadania

Pla d’innovació que s’aplica a la matèria de Ciències socials. És una experiència per la que els alumnes treballen el procediment de la memòria oral. A partir d’entrevistes a familiars, reconstrueixen un període històric recent.

Pla de cohesió social

Projecte enfocat a aprofitar la diversitat cultural del nostre alumnat per treballar amb tècniques audiovisuals. Per un costat, els alumnes nouvinguts realitzen un film on ens mostren el seu món i parlen de la seva experiència. Per un altre, alumnes autòctons expliquen en un altre film el nostre món, per ajudar a la comprensió d’aquest als nouvinguts.

Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat

El Departament d’Educació ha comunicat que el centre ha estat seleccionat per participar en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) 2019/20. L’Institut ha de presentar un projecte escolar amb actuacions innovadores de suport i reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat en les etapes de secundària obligatòria. Les accions podran incloure reforç educatiu extern, extensió educativa amb un component lúdic, orientació, grups interactius i creació d’activitats i material educatiu de reforç.

més informació…

Programa d’assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals

El Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses té per finalitat que els centres d’ensenyaments professionals disposin de fórmules de comunicació i informacions significatives adreçades i adaptades als seus diferents grups d’interès (alumnat, persones adultes, empreses i entitats) que permeti a cada un d’ells aprofitar les oportunitats que els hi ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que els hi poden aportar.

més informació…

Serveis de computació en xarxa

L’institut utilitza diferents serveis de computació en la xarxa per les seves assignatures dels cicles d’informàtica.

més informació…

Servei de mediació escolar

La mediació escolar NO és una simple tècnica que s’ocupa de facilitar la desaparició dels conflictes educatius, ni tampoc un complement light del sistema disciplinari.

més informació…

Simulació d’empreses

Els alumnes del cicles d’Administració participen en l’experiència de convertir el treball a l’aula en la simulació d’una empresa, participant en diferents llocs de treball administratius d’una empresa virtual.