ESO

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria, l’ESO, té una durada de 4 cursos. Al finalitzar la primària tot l’alumnat ha de cursar aquests estudis, normalment, entre els 12 i els 16 anys.

En aprovar l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que permet accedir a estudis superiors de Batxillerat, a Cicles Formatius de Grau Mitjà o la incorporació a la vida laboral.

A l’Institut Thos i Codina, l’horari és de 8.00h a 14.30h.

Coneixeu l'Institut explicat pels seus protagonistes!
L’ESO al Thos i Codina

Els nostres objectius prioritaris

 • Formar persones que puguin assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans.
 • Respondre a la diversitat de l’alumnat.
 • Preparar-los per a la incorporació a la vida laboral o per accedir a estudis superiors.

…per això:

El nostre projecte educatiu es sustenta en l’acció tutorial. Tenim tutories de grup i tutories personals que acompanyen a l’alumnat en tota la seva trajectòria, a nivell personal, acadèmic i professional.

L’Institut es coordina amb totes les escoles de la ciutat per rebre a l’alumnat a 1r d’ESO i a partir d’aquí comencem un camí, de la mà de les famílies, que garanteix una educació de qualitat oberta a tothom.

Creiem que la millor manera d’adquirir la competència digital és amb un portàtil per alumne. El nostre objectiu és que els nois i noies aprenguin a fer-ne un ús responsable i a treure’n el màxim profit.

Apostem per la innovació pedagògica, generant contextos d’ensenyament-aprenentatge que estimulin la curiositat de l’alumnat i l’aprenentatge significatiu.

A tots el nivells de l’ESO hem implementat el treball per projectes, un espai on l’alumnat aplica les competències que va assolint per resoldre situacions semblants a la vida real. A 1r i 2n de l’ESO fem projectes més globalitzats, més interdisciplinaris, i a 3r i 4t potenciem els projectes per àmbits, ja que ens permeten aprofundir molt més. Tot això, sense renunciar a les classes de fonaments teòrics.

Promovem l’aprenentatge de llengües estrangeres. En anglès, organitzem a l’alumnat en grups més reduïts i així podem donar resposta als diferents nivells i ritmes d’aprenentatge, potenciant sempre la competència oral. El nostre sistema garanteix que els nois i noies, de forma voluntària, puguin arribar a certificar els nivells B1 o B2.

Però l’anglès no s’acaba en una matèria, a tots els cursos tenim assignatures AICLE: actualment, a 1r fem Visual i Plàstica en anglès, a 2n Educació Física i a 3r Física i Química.

Com a segona llengua estrangera, oferim al nostre alumnat la possibilitat de triar l’optativa d’alemany, amb continuïtat al Batxillerat.

Què estudiaràs? Matèries de primer a tercer curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives i el Treball de Síntesi.

Matèries comunes

 • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

Matèries optatives 1r Matèries optatives 2n Matèries optatives 3r
Escola verda I Escola verda II Escola Verda III
Habilitats socials 1 Mediació Habilitats socials 2
Media La revista Emprenedoria
Matemàtiques 3.0 Cinema, viatges i aventures Cultura clàssica
Teatre I Teatre II (anual) Música: Conjunt instrumental
Tecnologia: el meu ordinador Amb el llapis a la mà Alemany III
Alemany I Alemany II

Cal cursar 2 matèries quadrimestrals o 1 anual.

Treball de Síntesi

A l’Institut Thos i Codina entenem el Treball de Síntesi com un projecte més però amb entitat pròpia. Està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Què estudiaràs? Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

Matèries específiques 4t
Alemany
Llatí
Biologia i Geologia
Visual i plàstica
Informàtica
Física i Química
Tecnologia
Música

S’han de cursar tres de les matèries durant tot el curs.

Projecte de Recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El Servei Comunitari forma part de la programació curricular de Català i Ciències socials de quart d’ESO, definides en el pla anual de centre. I és obligatori per a tot l’alumnat.

Més informació
 • Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018)
 • Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)
 • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)
 • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)

Per més informació, consulteu: