ESO

ESO

 • Durada: 4 cursos acadèmics
 • 30 hores a la setmana
 • Requisits d’accés: haver cursat primària
 • En aprovar l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària, que permet l’accés als Batxillerats o als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Objectius

 • Formar persones que puguin assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans.
 • Respondre a la diversitat de l’alumnat.
 • Preparar-los per a la incorporació a la vida laboral o per accedir a estudis superiors.

Estatègies (pla de treball)

 • Pla estratègic del centre:
  • Renovació de materials didàctics.
  • Innovació de les metodologies de treball
 • Plans de tractament i atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.
 • Organització del professorat en equips docents.
 • Pla d’acció tutorial amb seguiment personalitzat.
 • Grups reduïts en àrees amb pràctiques (tecnologia, ciències, anglès).
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Sortides d’àrea i de tutoria. Colònies.
 • Coordinació amb escoles de primària.

Modificació de la normativa de reconeixement de l’E.F. a l’ESO

Aquest curs 2020-21 s’ha produït una modificació de la normativa en relació amb els alumnes d’ESO amb dedicació a l’esport. Aquesta modificació comporta que la convalidació de la matèria Educació Física sigui més restrictiva que els cursos anteriors.

En el document Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO, que forma part dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO, s’estableix l’única condició per tal que un alumne amb dedicació significativa a l’esport pugui sol·licitar el reconeixement de la matèria d’Educació Física:

3.4.2 Mesures i suports adreçats a alumnat que simultaniegen l’ESO amb música, dansa o esport

Alumnes d’ESO amb dedicació significativa a l’esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que els reconeguin la matèria Educació Física. Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne o alumna, el certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “Convalidat”.

Aquest, doncs, serà l’únic cas en el qual es podrà sol·licitar la convalidació de la matèria d’Educació Física per a l’alumnat d’ESO amb dedicació significativa a l’esport.