Batxillerat

Batxillerat i Batxillerat Professionalitzador

És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals, i té una durada de 2 a 4 anys. Es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

A l’Institut Thos i Codina es cursa de forma presencial. Horari de 8.00h a 14.30h.

Batxillerat al Thos i Codina

Els nostres objectius prioritaris

 • Desenvolupar un sistema educatiu més competencial, amb capacitat d’adaptació als canvis constants.
 • Situar l’alumnat com a protagonistes actius del seu procés d’aprenentatge.
 • Fer de l’alumnat ciutadans responsables i crítics en una societat democràtica.

…per això:

 • Acompanyem el nostre alumnat: tutories personalitzades i comunicació amb les famílies.
 • Treballem per PROJECTES per un aprenentatge més competencial.
 • Enfortim l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) i el projecte 1×1, que ja tenim consolidat a l’ESO.
 • Promovem la certificació dels nivells B1-B2 d’anglès.
 • Organitzem mobilitats de llarga durada ERASMUS+.
 • Participem en diferents jornades, certàmens, premis, xerrades i conferències.
 • Treballem per una orientació acadèmica exhaustiva: proves d’accés a la Universitat (PAU) / CFGS.
Requisits d'accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.
Què estudiaràs

A l’Institut Thos i Codina es pot escollir entre dues modalitats de batxillerat:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Aquesta informació es detalla en els quadres següents:

MATÈRIES COMUNES
1r CURS 2n CURS
Ll. i Lit. Catalana I (2h) Ll. i Lit. Catalana II (2h)
Ll. i Lit Castellana I (2h) Ll. i Lit Castellana II (2h)
Ll. Estrangera – Anglès I (3h) Ll. Estrangera – Anglès II (3h)
Filosofia (2h) Història de la Filosofia (3h)
Educació Física (2h) Història (3h)
Ciències per al Món Contemporani (2h) AICLE, NOU! Treball de Recerca
Tutoria (1h) Tutoria (1h)

 

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ I DE MODALITAT
CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANÍSTIC-SOCIAL HUMANÍSTIC-SOCIAL
MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ
Matemàtiques Científiques I-II Matemàtiques Aplicades I-II Llatí I-II
MATÈRIES DE MODALITAT
Física I i II Economia de l’Empresa I i II Grec I i Grec II
Química I i II Economia (1r Batx) Literatura Castellana
Biologia I i II Hª Món Contemporani (1r Batx) Literatura Catalana
Tecnologia Industrial I i II Geografia (2n Batx)
Dibuix Tècnic I i II Hª Art (2n Batx)

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES – ITINERARI PROFESSIONALITZADOR
Unitats Formatives de Cicles Formatius: Informàtica, Gestió i Administració i Activitats Comercials (4 o 2+2 hores) NOU!
Estada a l’empresa (2 + 2 hores) NOU!
Psicologia (2 hores)
Sociologia (2 hores)
Alemany: segona llengua estrangera (4 hores) NOU!
Una altra matèria de modalitat I i II
IOC (només si el centre no pot oferir matèria per raons organitzatives)
El treball de recerca

El TDR és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. Té caràcter individual: el dossier del treball i la presentació oral que se’n faci han de ser individuals.

Es consideren les fases següents:

 1. Elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar
 2. Plantejament de qüestions relacionades
 3. Planificació de la recerca Cerca d’informació
 4. Processament de la informació
 5. Síntesi de la investigació i explicació dels resultats
 6. Revisió de la feina feta
 7. Presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral.
Avaluació i pas de curs

Avaluació

 • Contínua i global, diferenciada per matèries.
 • Dues convocatòries per curs: l’ordinària i l’extraordinària.

Pas de curs

 • De 1r a 2n: 2 matèries suspeses màxim.
 • Repetició 1r curs: + 4 matèries suspeses.
 • 2n curs: es repeteixen només les matèries suspeses.
Accés a altres estudis en finalitzar el Batxillerat

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés)
 • al món laboral.
Sortides professionals

Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científico sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Humanitats i Ciències Socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Més informació

Continua sent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna de l’opció pròpia de cada modalitat, tant al primer curs com al segon, per ajustar-se als requeriments normatius.

 • Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC núm. 6675, de 30.7.2014)
 • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)
 • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial. (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)
 • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)

Per més informació, consulteu: