El centre

Missió

La missió de l’Institut Thos i Codina és ser una escola per a tothom, catalana, aconfessional, plural, democràtica, partidària de la igualtat i de la defensa del medi ambient en fase permanent d’enriquiment. L’Institut garanteix l’aprenentatge competencial de les tres llengües (català, castellà i anglès) i, alhora, aposta pel sistema d’immersió lingüística tan necessari en el nostre entorn.

L’Institut es defineix com a centre acollidor i, per això, organitza els recursos de què disposa per atendre tots els alumnes que té matriculats, amb la missió de donar-los una formació eficient i de qualitat que ha de preparar-los per a la vida personal, social i laboral de futur, i desenvolupin la seva autonomia per tal que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat.

Visió

L’Institut Thos i Codina té la visió d’esdevenir un centre innovador, amb visió de futur,  per aconseguir que el nostre alumnat tingui un excel·lent nivell competencial i sigui capdavanter en l’ús habitual de les TAC.

Volem ser un referent de qualitat educativa i impulsar un canvi curricular que potenciï les habilitats científiques, artístiques, socials i participatives de l’alumnat, oferint nous entorns d’aprenentatge per afavorir l’èxit acadèmic i una bona integració social.

Volem participar en la construcció de la societat del futur: formada, cohesionada, emprenedora i solidària.

A través de l’oferta postobligatòria, el centre vetllarà per tal que els alumnes assoleixin  les competències necessàries per cursar estudis universitaris o bé incorporar-se al món laboral.

La consolidació de l’oferta de Batxillerat a partir del manteniment de dues línies i dues modalitats: la Científico-tecnològica i la d’Humanitats i Ciències socials. Amb uns itineraris oberts que donin resposta als interessos i les necessitats reals dels nostres alumnes i que els garanteixin una bona preparació per accedir a uns estudis superiors.

La consolidació de les tres famílies professionals a partir de l’impuls de la FP dual o la incorporació de nous cicles d’aquestes famílies, han de poder donar resposta a les necessitats del municipi i l’entorn, ajustant-les a les necessitats de l’alumnat, garantint la igualtat d’oportunitats d’aquest en tots els seus estudis i lluitant contra la desigualtat social en tots els seus aspectes.

Valors

El centre transmet el coneixement sense deixar de banda els valors, el respecte a la diversitat de la nostra comunitat educativa, regida pel principi de tolerància i basada en el diàleg, el respecte al medi ambient i l’educació en la cultura de l’esforç i la feina ben feta.

Entenem la diversitat com la diferència natural entre les persones (capacitats, actituds, llengua, entorn social, cultural i econòmic…), que aporta riquesa als grups humans i assumim, com a centre, la diversitat d’alumnes com una responsabilitat de tota la comunitat educativa, des d’una perspectiva integradora al màxim, en la línia de buscar, entre tots, les estratègies i els suports més adequats per a cada estudiant i garantint la igualtat d’oportunitats.

L’Institut es declara a favor de la pau i, per tant, inclou aquest valor en algunes de les seves accions.

Estem compromesos amb la llengua i la cultura catalanes, treballem per una escola innovadora, integradora, participativa i eficaç. Fomentem el raonament, l’esperit crític, el coneixement i el respecte per les diferents cultures.

Història

L’INS Thos i Codina es va fundar l’any 1989 com a conseqüència de la transformació d’una antiga escola de Primària, que ja rebia el nom de Thos i Codina, en un institut de Formació Professional.

Fins l’any 1995, l’institut va anar creixent i ampliant les especialitats professionals. El que havia començat com un centre en què s’impartien ensenyaments de primer grau de formació professional de l’especialitat d’administració, havia anat creixent tot augmentant tant l’oferta amb el segon grau de l’especialitat inicial com amb l’ampliació d’especialitats, l’electrònica i la informàtica. Aquest procés va atorgar al centre una personalitat que no hem abandonat.

El curs 1996/97 s’incorporen al centre els estudis d’ESO i, posteriorment, el batxillerat i es mantenen els estudis professionals, que actualment s’anomenen cicles formatius. Els cicles de grau mitjà que oferim són Comerç, Gestió administrativa i Sistemes micro-informàtics i xarxes, i els de grau superior són Administració i finances, Gestió comercial i màrqueting, Administració de sistemes informàtics i xarxes i Desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

Amb aquesta oferta àmplia i variada es cobreix l’etapa obligatòria i postobligatòria i permet a l’alumnat triar diferents possibilitats acadèmiques, tant dins del mateix centre com en el seu pas cap a la universitat. El repte dels professionals de l’institut ha estat sempre estar atents a les necessitats dels nostre alumnat, introduir canvis pedagògics sempre que ha fet falta, participar en projectes que permeten millorar tot allò que es fa al centre, involucrar les famílies en la responsabilitat de l’educació dels seus fills, eix central de la nostra feina.

Entorn

L’Institut Thos i Codina és un institut públic d’Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat i Formació Professional. El centre es troba situat en la zona nord de la ciutat, en la confluència de quatre barris de la ciutat: Cirera, Rocafonda, Molins i Camí de la Serra.

La bona feina feta des del centre els darrers anys i el fet que a Mataró hi hagi zona única facilita la heterogeneïtat de l’alumnat que procedeix, en el cas de l’ESO i Batxillerat, de qualsevol punt de la ciutat. En el cas dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, en què l’Institut té una oferta única a la ciutat i part de la comarca, rep alumnes d’una àrea més extensa a causa de la seva major capacitat de mobilitat.

Centre-alumnat

L’Institut té matriculats 1034 alumnes, repartits en parts similars entre ESO i Batxillerat, per una banda, i cicles, per l’altra. L’oferta d’ESO s’estabilitza en 3 línies; el Batxillerat, entre una i dues línies. Els cicles de grau mitjà són: CFPM Activitats Comercials, CFPM Activitats Comercials perfil professional moda, CFPM Gestió Administrativa i CFPM Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Els cicles de grau superior són: CFPS Administració i Finances, CFPS Gestió de Vendes i Espais Comercials, CFPS Desenvolupament d’Aplicacions WEB, CFPS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes.

L’Institut té també un grup d’alumnes del Curs de preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CIS), un grup de Curs d’Accés a Grau Mitjà (CAM) i també un PFI d’auxiliar de vendes i oficina d’atenció al públic, compartit amb l’escola d’adults de Can Noè, que depèn de l’Ajuntament.

El marc horari d’obertura del centre és de les 8 a les 21.35 hores, amb una interrupció de les 14.30 a les 15.15.

Dins d’aquest marc horari global, els alumnes d’ESO, Batxillerat i alguns dels cicles formatius són al centre tots els matins entre 8 i 14.30. La jornada continuada facilita la realització d’extraescolars per part dels estudiants tant dins del centre com fora. Alguns cicles formatius són al centre en modalitat intensiva de tarda de 15.15 a 21.35.

Professorat

El personal docent participa en activitats de formació permanent i col·labora en experiències innovadores, promociona, organitza i acull activitats per aconseguir la millora contínua en l’atenció a l’alumnat.

S’avalua l’adequació dels ensenyaments per conèixer el grau d’eficàcia.